Forretningsbetingelser

(Skrolla ner för svenska)

Disse forretningsbetingelser gælder – medmindre andet er aftalt skriftligt – ved indgåelse af aftale om køb af ydelser og produkter fra Nordic Relief, Magdalena Lock, c/o Magdalena Johansson, CVR-nr. 38076167, www.nordicrelief.dk, magdalena@nordicrelief.dk

Afvikling, ændring og aflysning
Magdalena Lock har ret til med 24 timers varsel at ændre tidspunktet for købte ydelser/sessioner. Ved 1:1 sessioner fastlægges et nyt tidspunkt dog efter aftale mellem parterne. Ændringer giver ikke ret til hel eller delvis tilbagebetaling af betalte beløb.

Magdalena Lock har ret til at aflyse købte ydelser/sessioner mod tilbagebetaling af den del af det betalte beløb, som dækker den/de aflyste ydelse(r)/session(er). Magdalena Lock kan vælge, men er ikke forpligtet til, at tilbyde at erstatte den/de aflyste ydelse(r)/session(er) med nye efter nærmere aftale. Siger du ja til et evt. tilbud om erstatningsydelser/-sessioner, har du ikke også ret til tilbagebetaling.

Du er selv ansvarlig for at møde eller ringe op eller logge på på de aftalte/meddelte tider, og for at du har en velfungerende telefon- og/eller internet forbindelse samt en aktiv e-mail konto med tilpassede spamfiltre. Du er selv ansvarlig for at oplyse dine til enhver tid aktuelle telefonnumre og e-mail adresser. Oplysningerne skal gives skriftligt på ovennævnte e-mail adresse.

Hvis du er forhindret i at møde op til en booket session live eller online, skal afbud meldes senest med 24 timers varsel til Magdalena Lock Johanssonpå telefon 29 86 05 96 (opkald eller sms). Meldes der afbud mere end 24 timer før den aftalte tid, kan du reservere en ny tid eller få eventuel forudbetaling refunderet. Meldes der afbud senere end 24 timer før den aftale tid, eller udebliver du uden afbud, opkræves det fulde beløb for den planlagte session/ydelse. Ved deltagelse på online gruppeforløb refunderes betalingen ikke. En session anses for booket når aftalen er indgået eller bekræftet skriftligt.

Betaling og betalingsbetingelser
Alle priser er i danske kroner (DKK).

Ved kortbetaling af fortløbende køb er du selv ansvarlig for at give besked, hvis du får nyt kort. Besked skal gives skriftligt på ovennævnte e-mail adresse.

Betaling kan foregå enten med kontanter ved fysisk fremmøde eller ved bankoverførsel til Magdalena Lock Johansson bankkonto Reg. nr. 6771 kontonr. 0006776236 på baggrund af faktura fremsendt enten før eller efter ydelsen/sessionen er afviklet. Betalingsfristen er 8 dage fra fakturaen er sendt til din email. Ved betaling efter forfald tilskrives der renter på 0,70%, pr. påbegyndt måned, samt et gebyr på 100,00. Fakturaen fremsendes på email. Du er selv ansvarlig for at tjekke dit spamfilter/uønsket mail ved modtagelse af fakturaen. Uanset hvilken betalingsform som aftales, er aftalen/tilmeldingen endeligt bindende. Forsinket eller udebleven betaling kan ikke anses for gyldig opsigelse/ophævelse af aftalen.

Ansvarsbegrænsning
Ethvert erstatningsansvar, som Magdalena Lock og /eller Magdalena Lock Johansson pådrager sig i relation til de købte ydelser og produkter er begrænset til direkte skade og tab. Magdalena Lock og /eller Magdalena Lock Johansson skal under ingen omstændigheder være ansvarlig for indirekte skade eller tab. Ansvarsfraskrivelsen for indirekte skade og tab gælder uanset arten af erstatningsansvar, og uanset om Magdalena Lock og /eller Magdalena Lock Johansson har handlet simpelt uagtsomt. Magdalena Lock og /eller Magdalena Lock Johanssons erstatningsansvar for direkte skade og tab er begrænset til 50 % af prisen på den ydelse eller det produkt, som erstatningsansvaret vedrører.

Du har som kunde selv ansvaret for at tage hånd om dig selv i din proces før og efter din/dine session/sessioner. Magdalena Lock giver ingen garanti for udkommet af sessioner/ydelser og betaling kan ikke annulleres eller tilbagebetales med begrundelse i manglende oplevelse af bedring/forandring/effekt af ydelsen/sessionen/produktet.

Rettigheder
Magdalena Lock har alle rettigheder til leverede ydelser og produkter, hvad enten de er live, digitale eller trykte. Ved køb opnås alene en brugsret til det købte. Brugsretten er personlig. Det købte må kun anvendes til eget brug. Det købte skal behandles fortroligt og må ikke udleveres eller videregives til tredjepart.

Det købte må ikke anvendes til andre formål end det, hvortil det er købt, herunder må det købte særligt ikke anvendes kommercielt i direkte eller indirekte konkurrence med Magdalena Locks virksomhed. Magdalena Lock og /eller Magdalena Lock Johanssons navne må ikke anvendes i reklame- eller referenceøjemed uden skriftlig tilladelse. Såfremt det købte eller Magdalena Lock og /eller Magdalena Lock Johanssons navne anvendes i strid med denne bestemmelse, er Magdalena Lock berettiget til en bod på 100.000 (hundrede tusinde) kr. pr. overtrædelse. Såfremt der er tale om en fortsættende overtrædelse beregnes en ny konventionalbod for hver påbegyndt måned. Magdalena Lock er også berettiget til at få overtrædelsen stoppet ved fogedforbud uden sikkerhedsstillelse.

Fortrydelsesret for forbrugere
Som forbruger, har du 14 dages fortrydelsesret, når du handler hos Magdalena Lock. Fortrydelsesretten gælder dog ikke levering af digitalt indhold. Ved køb af ydelser løber 14 dages fristen fra den dag, hvor aftalen blev indgået. Hvis du ønsker ydelsen leveret før fristens udløb, kan du give dit udtrykkelige, skriftlige, forudgående samtykke til, at leveringen begyndes, og at fortrydelsesfristen stopper, når ydelsen er fuldt leveret. Har du givet dit samtykke til, at leveringen kan gå i gang, og ønsker du alligevel under leveringen at benytte din fortrydelsesret, skal du dog være opmærksom på, at vi vil opkræve rimelig betaling for den del af ydelsen, der allerede er leveret. Uanset om du har købt ydelser eller produkter, skal du indenfor de 14 dage give os udtrykkelig meddelelse om, at du ønsker at fortryde dit køb, på ovennævnte e-mail adresse. Du kan ikke fortryde ved blot at nægte deltagelse i/modtagelse af købte ydelser/produkter. Ved tilmelding til ydelser (uddannelser/kurser/workshops)/sessioner har du som forbruger 14 dages fortrydelsesret, medmindre ydelsen/sessionen afvikles inden for 14 dage efter købet. Hvis ydelsen/sessionen afvikles inden for 14 dage efter købet gælder betingelserne som angivet under punktet ”Afvikling, ændring og aflysning”, medmindre særlige betingelser er angivet ved tilmelding til den pågældende ydelse.

Klageadgang for forbrugere
Er du forbruger, og vil du klage over dit køb, skal du rette henvendelse til Magdalena Lock på ovennævnte e-mail adresse. Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, kan du indgive en klage til relevante nævn på området, såfremt betingelserne herfor er opfyldt.

Lovvalg og værneting
Aftalen er undergivet dansk ret. Enhver uoverensstemmelse mellem parterne skal afgøres ved Retten i Aarhus som første instans.

Datapolitik for Magdalena Lock

1. Kort overblik: Magdalena Lock indsamler kun de oplysninger om dig, som du selv afgiver i forbindelse med køb af ydelser og produkter eller tilmelding til nyhedsbreve. Formålet med indsamlingen er at kunne gennemføre det køb/den levering, som oplysningerne er indsamlet i forbindelse med. Vi behandler dine oplysninger fortroligt og i overensstemmelse med Persondatalovens (GDPRs) regler. Dine oplysninger videregives ikke til tredjepart. Du har ret til at få oplyst, hvilke oplysninger Magdalena Lock har om dig. Hvis oplysningerne ikke er korrekte, har du ret til at få dem ændret eller slettet. Du kan rette henvendelse herom til magdalena@nordicrelief.dk. Du kan til enhver tid afmelde dig nyhedsbreve ved at klikke på afmeldelseslinket i enhver email fra Magdalena Lock eller ved at rette henvendelse til ovennævnte emailadresse.
2. Databehandler og dataansvarlig: Som firmaets eneste ansatte er Magdalena Lock Johansson (herefter “databehandleren”) både databehandler og dataansvarlig.
3. Dataplacering: Der overføres ikke data til udlandet. Al data opbevares hos Magdalena Lock (herefter “virksomheden”) enten digitalt eller på papir.
4. Data protection officer (DPO): GDPR-lovgivningen siger, at man skal have en DPO, hvis virksomhedens hovedaktivitet beror på en omfattende behandling af følsomme personoplysninger. Da virksomhedens hovedaktivitet ikke beror på dette, har firmaet ingen DPO.
5. Samtykke: Inden en ny kunde påbegynder en behandling eller et forløb hos virksomheden underskrives firmaets samtykkeerklæring for databehandling. Ved opskrivelse til nyhedsbrev læses og godkendes samtykke vedrørende nyhedsbrev.
6. Dataportabilitet: Da virksomhedens hovedaktivitet ikke er databehandling, og firmaet ikke håndterer store mængder data digitalt, er det ikke muligt at få flyttet dine data digitalt til andre firmaer. Du kan i stedet få udleveret dine data og selv indlevere dem fx til en anden behandler, hvis du ønsker det.
7. Retten til at blive glemt: Kunder kan kræve deres data slettet hvis:

– Det ikke er nødvendigt at behandle persondata, for at kunne forfølge formålet
– Den registrerede trækker sit samtykke tilbage, og der ikke er et andet hjemmelsgrundlag at basere behandlingen på
– Databehandlingen er ulovlig
– Sletningen er nødvendig for at opfylde et lovkrav
– Registreret person er under 16 år gammel

Databehandleren må gerne forsætte med at behandle persondata, efter den registrerede har anmodet om at blive glemt, hvis hjemmelsgrundlaget har været samtykke og et andet hjemmelsgrundlag finder anvendelse – eller hvis behandlingen er nødvendig for et af de specifikke formål beskrevet i GDPR-lovgivningens artikel 17(3), herunder ytringsfrihed eller af hensyn til offentlig sundhed. Derfor anser databehandleren sig for berettiget til at opbevare noter fra behandlingen så længe hun arbejder med at formidle sin viden om alternativ behandling, så hun kan bruge erfaringerne fra behandlingerne i anonymiseret form til metaundersøgelser og som caseeksempler i udgivelser om de anvendte behandlingsformer.

8. Privacy-by-design/ Privacy-by-default: Når nye produkter udvikles, medtænkes det fra starten, hvordan evt. indsamlet data skal behandles.
9. Impact Assesment: Der er foretaget en impact assesment for de forskellige teknologier, produkter og processer. Denne kan udleveres på efterspørgsel.
10. Underretning ved databrud: Hvis data mod forventning skulle blive lækket, vil databehandleren underrette Datatilsynet og den/de pågældende person(er) uden ugrundet ophold.
11. Compliance programmer: Nærværende GDPR-strategi sikrer at virksomheden håndterer data i overensstemmelse med GDPR lovgivningen. Oversigt over hvilke databehandlinger virksomheden foretager findes i firmaets Impact Assesment.

Företagsvillkor – svenska

Dessa villkor gäller – om inte annat är skriftligt avtalat – vid avtal om köp av tjänster och produkter från NordicRelief, Magdalena Lock, c/o Magdalena Holmegaard Lock Johansson, CVR -nr. 38076167, Langelandsgade 33A, 3, 8000 Aarhus C, www.nordicrelief.dk, magdalena@nordicrelief.dk

Avräkning, ändring och avbokning

Magdalena Lock förbehåller sig rätten att ändra tidpunkten för köpta tjänster/sessioner med 24 timmars varsel. Vid 1:1 sessioner bestäms ny tid efter överenskommelse mellan parterna. Ändringar ger dig inte rätt till hel eller delvis återbetalning av inbetalda belopp.

Magdalena Lock har rätt att avbeställa köpta tjänster/sessioner mot återbetalning av den del av erlagt belopp som täcker inställda tjänster/sessioner. Magdalena Lock kan välja, men är inte skyldig att erbjuda att ersätta inställda förmån(er)/session(er) med nya efter överenskommelse. Säger du ja till en ev erbjudande om kompensationstjänster / sessioner har du inte heller rätt till återbetalning.

Du ansvarar för att möta upp eller ringa eller logga in på överenskomna/aviserade tider och att du har en väl fungerande telefon- och/eller internetuppkoppling samt ett aktivt e-postkonto med anpassade spamfilter. Du ansvarar för att alltid uppge dina aktuella telefonnummer och e-postadresser. Informationen ska lämnas skriftligen till ovanstående e-postadress.

Om du är förhindrad i att delta vid en bokasession live eller online ska avbokning meddelas senast 24 timmar i förväg till Magdalena Lock Johansson på telefon +45 29 86 05 96 (ring eller sms). Om avbokning meddelas mer än 24 timmar före avtalad tid kan du reservera en ny tid eller få eventuell förskottsbetalning återbetald. Om avbokning meddelas senare än 24 timmar före avtalad tid, eller om du är frånvarande utan avbokning, debiteras hela beloppet för den planerade sessionen/tjänsten. Vid deltagande i gruppkurser online återbetalas inte betalningen. En session anses bokad när avtalet har ingåtts eller skriftligen bekräftats.

Betalning och betalningsvillkor

Alla priser är i danska kronor (DKK).

Vid kortbetalning för kontinuerliga köp ansvarar du för att meddela om du får ett nytt kort. Anmälan ska göras skriftligen till ovanstående e-postadress.

Betalning kan göras antingen kontant personligen eller genom banköverföring till Magdalena Lock Johansson bankkonto Reg. nr 6771 kontonr. 0006776236 på basis av en faktura som skickas antingen före eller efter att tjänsten/sessionen har avvecklats. Betalningsfristen är 8 dagar från det att fakturan skickats till din e-post. Vid betalning efter förfallodag tillkommer ränta om 0,70%, pr. påbörjad månad, samt en avgift på 100,00. Fakturan skickas via mail. Du ansvarar för att kontrollera ditt skräppostfilter / oönskad e-post vid mottagandet av fakturan. Oavsett vilken betalningsmetod som överenskommits är avtalet/registreringen slutligen bindande. Försenad eller utebliven betalning kan inte anses vara en giltig uppsägning/uppsägning av avtalet.

Ansvarsbegränsning

Eventuellt ansvar som Magdalena Lock och/eller Magdalena Holmegaard Lock Johansson ådrar sig i förhållande till de tjänster och produkter som köps är begränsat till direkt skada och förlust. Magdalena Lock och/eller Magdalena Holmegaard Lock Johansson ska under inga omständigheter hållas ansvariga för indirekt skada eller förlust. Ansvarsfriskrivningen för indirekta skador och förluster gäller oavsett ansvarets art och oavsett om Magdalena Lock och/eller Magdalena Holmegaard Lock Johansson har agerat helt enkelt av oaktsamhet. Magdalena Lock och/eller Magdalena Holmegaard Lock Johanssons ansvar för direkt skada och förlust är begränsat till 50 % av priset för den tjänst eller produkt som ansvaret avser.

Som kund är du ansvarig för att ta hand om dig själv i din process före och efter dina sessioner. Magdalena Lock ger ingen garanti för resultatet av sessioner/tjänster och betalning kan inte avbokas eller återbetalas på grund av bristande erfarenhet av förbättring/ändring/effekt av tjänsten/sessionen/produkten.

Rättigheter

Magdalena Lock har alla rättigheter till de tjänster och produkter som tillhandahålls, oavsett om de är live, digitala eller tryckta. Vid köp erhålls endast nyttjanderätt för den köpta varan. Nyttjanderätten är personlig. Det köpta får endast användas för eget bruk. Det köpta måste behandlas konfidentiellt och får inte överlämnas eller vidarebefordras till tredje part.

Det köpta föremålet får inte användas för andra ändamål än det för vilket det köpts, inklusive det köpta föremålet får inte användas kommersiellt i direkt eller indirekt konkurrens med Magdalena Locks företag. Magdalena Lock och/eller Magdalena Holmegaard Lock Johanssons namn får inte användas i reklam- eller referenssyfte utan skriftligt tillstånd. Om det köpta eller Magdalena Lock och/eller Magdalena Holmegaard Lock Johanssons namn används i strid med denna bestämmelse har Magdalena Lock rätt till böter på 100 000 (hundratusen) DKK per. överträdelse. Vid fortsatt överträdelse beräknas en ny sedvanlig straffavgift för varje påbörjad månad. Magdalena Lock har också rätt att få överträdelsen stoppad genom kronofogde utan säkerhet.

Ångerrätt för konsumenter

Som konsument har du 14 dagars ångerrätt när du handlar hos Magdalena Lock. Ångerrätten gäller dock inte vid leverans av digitalt innehåll. Vid köp av tjänster löper 14-dagarsfristen från den dag då avtalet ingicks. Om du vill ha tjänsten levererad innan deadline kan du ge ditt uttryckliga, skriftliga, förhandsgodkännande att leveransen påbörjas och att ångerfristen upphör när tjänsten är helt levererad. Om du har gett ditt samtycke till att leveransen startar, och du ändå vill utnyttja din ångerrätt under leveransen, ska du dock vara medveten om att vi tar ut en skälig avgift för den del av tjänsten som redan är levereras. Oavsett om du har köpt tjänster eller produkter måste du inom 14 dagar uttryckligen meddela oss att du vill ångra ditt köp på ovanstående e-postadress. Du kan inte ångra dig genom att helt enkelt vägra att delta i / ta emot köpta tjänster / produkter. Vid anmälan till tjänster (utbildningar/kurser/workshops)/sessioner har du som konsument 14 dagars ångerrätt såvida inte tjänsten/sessionen avgörs inom 14 dagar efter köpet. Om tjänsten/sessionen avgörs inom 14 dagar efter köpet gäller villkoren som anges under punkten ”Avräkning, ändring och avbokning”, om inte särskilda villkor anges vid anmälan till tjänsten i fråga.

Klagomål för konsumenter

Om du är konsument och vill klaga på ditt köp, vänligen kontakta Magdalena Lock på ovanstående e-postadress. Om vi ​​inte lyckas hitta en lösning kan du framföra klagomål till berörda nämnder på området, förutsatt att förutsättningarna för detta är uppfyllda.

Val av lag och plats

Avtalet lyder under dansk lag. Varje tvist mellan parterna ska avgöras av Århus domstol i första instans.

Datapolicy för Magdalena Lock

1. Kort översikt: Magdalena Lock samlar endast in den information om dig som du lämnar i samband med köp av tjänster och produkter eller prenumeration på nyhetsbrev. Syftet med insamlingen är att kunna slutföra köpet/leveransen som informationen har samlats in med. Vi behandlar din information konfidentiellt och i enlighet med reglerna i personuppgiftslagen (GDPR). Din information kommer inte att vidarebefordras till tredje part. Du har rätt att få information om vilken information Magdalena Lock har om dig. Om informationen är felaktig har du rätt att få den ändrad eller raderad. Du kan kontakta magdalena@nordicrelief.dk. Du kan när som helst avbryta prenumerationen på nyhetsbrev genom att klicka på avregistreringslänken i valfritt e-postmeddelande från Magdalena Lock eller genom att kontakta ovanstående e-postadress.

2. Databehandlare och personuppgiftsansvarig: Som företagets enda anställd är Magdalena Holmegaard Lock Johansson (nedan ”databehandlaren”) både databehandlare och personuppgiftsansvarig.
3. Dataplats: Ingen data överförs utomlands. All data lagras i Magdalena Lock (nedan kallat ”företaget”) antingen digitalt eller på papper.
4. Dataskyddsombud (DPO): GDPR-lagstiftningen säger att man måste ha en DPO om företagets huvudsakliga verksamhet beror på en omfattande behandling av känsliga personuppgifter. Eftersom företagets huvudsakliga verksamhet inte beror på detta har företaget ingen DPO.
5. Samtycke: Innan en ny kund påbörjar en behandling eller en process på företaget undertecknas företagets samtyckesförklaring för databehandling. Vid prenumeration på nyhetsbrev läses och godkänns samtycke gällande nyhetsbrevet.
6. Dataportabilitet: Eftersom företagets huvudsakliga verksamhet inte är databehandling och företaget inte hanterar stora datamängder digitalt är det inte möjligt att få dina data överförda digitalt till andra företag. Du kan istället få dina uppgifter utlämnade och lämna in till exempel till en annan terapeut, om du så önskar.
7. Rätten att bli bortglömd: Kunder kan få sina uppgifter raderade om:
–  Det är inte nödvändigt att behandla personuppgifter för att driva syftet
– Den registrerade återkallar sitt samtycke och det finns ingen annan rättslig grund att basera behandlingen på
– Databehandling är olagligt
– Raderingen är nödvändig för att uppfylla ett lagkrav
– Registrerad person är under 16 år

Databehandlaren kan fortsätta att behandla personuppgifter efter att den registrerade har begärt att bli glömd om den rättsliga grunden har varit samtycke och annan rättslig grund gäller – eller om behandlingen är nödvändig för något av de specifika ändamål som beskrivs i artikel 17 i GDPR lagstiftning (3), inklusive yttrandefrihet eller av folkhälsoskäl. Därför anser sig databehandlaren ha rätt att behålla anteckningar från behandlingen så länge hon arbetar för att sprida sin kunskap om alternativ behandling, så att hon kan använda erfarenheterna från behandlingarna i anonymiserad form för metastudier och som exempel i publikationer om de behandlingar som används.

8. Privacy-by-design/Privacy-by-default: När nya produkter utvecklas övervägs det från början hur ev. insamlade uppgifter måste behandlas.
9. Konsekvensbedömning: En konsekvensbedömning har gjorts för de olika teknologierna, produkterna och processerna. Detta kan levereras på begäran.
10. Meddelande vid dataintrång: Om data oväntat skulle läcka kommer databehandlaren att underrätta det danska dataskyddsverket och personen/personerna i fråga utan onödigt dröjsmål.
11. Efterlevnadsprogram: Denna GDPR-strategi säkerställer att företaget hanterar data i enlighet med GDPR-lagstiftningen. En översikt över vilken databehandling företaget genomför finns i företagets konsekvensutredning.