Företagsvillkor

Dessa villkor gäller – om inte annat är skriftligt avtalat – vid avtal om köp av tjänster och produkter från NordicRelief, Magdalena Lock, c/o Magdalena Johansson, CVR -nr. 38076167, www.nordicrelief.dk, magdalena@nordicrelief.dk

Avräkning, ändring och avbokning

Magdalena Lock förbehåller sig rätten att ändra tidpunkten för köpta tjänster/sessioner med 24 timmars varsel. Vid 1:1 sessioner bestäms ny tid efter överenskommelse mellan parterna. Ändringar ger dig inte rätt till hel eller delvis återbetalning av inbetalda belopp.

Magdalena Lock har rätt att avbeställa köpta tjänster/sessioner mot återbetalning av den del av erlagt belopp som täcker inställda tjänster/sessioner. Magdalena Lock kan välja, men är inte skyldig att erbjuda att ersätta inställda förmån(er)/session(er) med nya efter överenskommelse. Säger du ja till en ev erbjudande om kompensationstjänster / sessioner har du inte heller rätt till återbetalning.

Du ansvarar för att möta upp eller ringa eller logga in på överenskomna/aviserade tider och att du har en väl fungerande telefon- och/eller internetuppkoppling samt ett aktivt e-postkonto med anpassade spamfilter. Du ansvarar för att alltid uppge dina aktuella telefonnummer och e-postadresser. Informationen ska lämnas skriftligen till ovanstående e-postadress.

Om du är förhindrad i att delta vid en bokad session live eller online ska avbokning meddelas senast 24 timmar i förväg till Magdalena Lock Johansson på telefon +45 29 86 05 96 (ring eller sms). Om avbokning meddelas mer än 24 timmar före avtalad tid kan du reservera en ny tid eller få eventuell förskottsbetalning återbetald. Om avbokning meddelas senare än 24 timmar före avtalad tid, eller om du är frånvarande utan avbokning, debiteras hela beloppet för den planerade sessionen/tjänsten. Vid deltagande i gruppkurser online återbetalas inte betalningen. En session anses bokad när avtalet har ingåtts eller skriftligen bekräftats.

Betalning och betalningsvillkor

Alla priser är i danska kronor (DKK).

Vid kortbetalning för kontinuerliga köp ansvarar du för att meddela om du får ett nytt kort. Anmälan ska göras skriftligen till ovanstående e-postadress.

Betalning kan göras antingen kontant personligen eller genom banköverföring till Magdalena Lock Johansson bankkonto Reg. nr 6771 kontonr. 0006776236 på basis av en faktura som skickas antingen före eller efter att tjänsten/sessionen har avvecklats. Betalningsfristen är 8 dagar från det att fakturan skickats till din e-post. Vid betalning efter förfallodag tillkommer ränta om 0,70%, pr. påbörjad månad, samt en avgift på 100,00. Fakturan skickas via mail. Du ansvarar för att kontrollera ditt skräppostfilter / oönskad e-post vid mottagandet av fakturan. Oavsett vilken betalningsmetod som överenskommits är avtalet/registreringen slutligen bindande. Försenad eller utebliven betalning kan inte anses vara en giltig uppsägning/uppsägning av avtalet.

Ansvarsbegränsning

Eventuellt ansvar som Magdalena Lock och/eller Magdalena Holmegaard Lock Johansson ådrar sig i förhållande till de tjänster och produkter som köps är begränsat till direkt skada och förlust. Magdalena Lock och/eller Magdalena Holmegaard Lock Johansson ska under inga omständigheter hållas ansvariga för indirekt skada eller förlust. Ansvarsfriskrivningen för indirekta skador och förluster gäller oavsett ansvarets art och oavsett om Magdalena Lock och/eller Magdalena Holmegaard Lock Johansson har agerat helt enkelt av oaktsamhet. Magdalena Lock och/eller Magdalena Holmegaard Lock Johanssons ansvar för direkt skada och förlust är begränsat till 50 % av priset för den tjänst eller produkt som ansvaret avser.

Som kund är du ansvarig för att ta hand om dig själv i din process före och efter dina sessioner. Magdalena Lock ger ingen garanti för resultatet av sessioner/tjänster och betalning kan inte avbokas eller återbetalas på grund av bristande erfarenhet av förbättring/ändring/effekt av tjänsten/sessionen/produkten.

Rättigheter

Magdalena Lock har alla rättigheter till de tjänster och produkter som tillhandahålls, oavsett om de är live, digitala eller tryckta. Vid köp erhålls endast nyttjanderätt för den köpta varan. Nyttjanderätten är personlig. Det köpta får endast användas för eget bruk. Det köpta måste behandlas konfidentiellt och får inte överlämnas eller vidarebefordras till tredje part.

Det köpta föremålet får inte användas för andra ändamål än det för vilket det köpts, inklusive det köpta föremålet får inte användas kommersiellt i direkt eller indirekt konkurrens med Magdalena Locks företag. Magdalena Lock och/eller Magdalena Holmegaard Lock Johanssons namn får inte användas i reklam- eller referenssyfte utan skriftligt tillstånd. Om det köpta eller Magdalena Lock och/eller Magdalena Holmegaard Lock Johanssons namn används i strid med denna bestämmelse har Magdalena Lock rätt till böter på 100 000 (hundratusen) DKK per. överträdelse. Vid fortsatt överträdelse beräknas en ny sedvanlig straffavgift för varje påbörjad månad. Magdalena Lock har också rätt att få överträdelsen stoppad genom kronofogde utan säkerhet.

Ångerrätt för konsumenter

Som konsument har du 14 dagars ångerrätt när du handlar hos Magdalena Lock. Ångerrätten gäller dock inte vid leverans av digitalt innehåll. Vid köp av tjänster löper 14-dagarsfristen från den dag då avtalet ingicks. Om du vill ha tjänsten levererad innan deadline kan du ge ditt uttryckliga, skriftliga, förhandsgodkännande att leveransen påbörjas och att ångerfristen upphör när tjänsten är helt levererad. Om du har gett ditt samtycke till att leveransen startar, och du ändå vill utnyttja din ångerrätt under leveransen, ska du dock vara medveten om att vi tar ut en skälig avgift för den del av tjänsten som redan är levereras. Oavsett om du har köpt tjänster eller produkter måste du inom 14 dagar uttryckligen meddela oss att du vill ångra ditt köp på ovanstående e-postadress. Du kan inte ångra dig genom att helt enkelt vägra att delta i / ta emot köpta tjänster / produkter. Vid anmälan till tjänster (utbildningar/kurser/workshops)/sessioner har du som konsument 14 dagars ångerrätt såvida inte tjänsten/sessionen avgörs inom 14 dagar efter köpet. Om tjänsten/sessionen avgörs inom 14 dagar efter köpet gäller villkoren som anges under punkten ”Avräkning, ändring och avbokning”, om inte särskilda villkor anges vid anmälan till tjänsten i fråga.

Klagomål för konsumenter

Om du är konsument och vill klaga på ditt köp, vänligen kontakta Magdalena Lock på ovanstående e-postadress. Om vi ​​inte lyckas hitta en lösning kan du framföra klagomål till berörda nämnder på området, förutsatt att förutsättningarna för detta är uppfyllda.

Val av lag och plats

Avtalet lyder under dansk lag. Varje tvist mellan parterna ska avgöras av Århus domstol i första instans.

Datapolicy för Magdalena Lock

1. Kort översikt: Magdalena Lock samlar endast in den information om dig som du lämnar i samband med köp av tjänster och produkter eller prenumeration på nyhetsbrev. Syftet med insamlingen är att kunna slutföra köpet/leveransen som informationen har samlats in med. Vi behandlar din information konfidentiellt och i enlighet med reglerna i personuppgiftslagen (GDPR). Din information kommer inte att vidarebefordras till tredje part. Du har rätt att få information om vilken information Magdalena Lock har om dig. Om informationen är felaktig har du rätt att få den ändrad eller raderad. Du kan kontakta magdalena@nordicrelief.dk. Du kan när som helst avbryta prenumerationen på nyhetsbrev genom att klicka på avregistreringslänken i valfritt e-postmeddelande från Magdalena Lock eller genom att kontakta ovanstående e-postadress.

2. Databehandlare och personuppgiftsansvarig: Som företagets enda anställd är Magdalena Holmegaard Lock Johansson (nedan ”databehandlaren”) både databehandlare och personuppgiftsansvarig.

3. Dataplats: Ingen data överförs utomlands. All data lagras i Magdalena Lock (nedan kallat ”företaget”) antingen digitalt eller på papper.

4. Dataskyddsombud (DPO): GDPR-lagstiftningen säger att man måste ha en DPO om företagets huvudsakliga verksamhet beror på en omfattande behandling av känsliga personuppgifter. Eftersom företagets huvudsakliga verksamhet inte beror på detta har företaget ingen DPO.

5. Samtycke: Innan en ny kund påbörjar en behandling eller en process på företaget undertecknas företagets samtyckesförklaring för databehandling. Vid prenumeration på nyhetsbrev läses och godkänns samtycke gällande nyhetsbrevet.

6. Dataportabilitet: Eftersom företagets huvudsakliga verksamhet inte är databehandling och företaget inte hanterar stora datamängder digitalt är det inte möjligt att få dina data överförda digitalt till andra företag. Du kan istället få dina uppgifter utlämnade och lämna in till exempel till en annan terapeut, om du så önskar.

7. Rätten att bli bortglömd: Kunder kan få sina uppgifter raderade om:
–  Det är inte nödvändigt att behandla personuppgifter för att driva syftet
– Den registrerade återkallar sitt samtycke och det finns ingen annan rättslig grund att basera behandlingen på
– Databehandling är olagligt
– Raderingen är nödvändig för att uppfylla ett lagkrav
– Registrerad person är under 16 år

Databehandlaren kan fortsätta att behandla personuppgifter efter att den registrerade har begärt att bli glömd om den rättsliga grunden har varit samtycke och annan rättslig grund gäller – eller om behandlingen är nödvändig för något av de specifika ändamål som beskrivs i artikel 17 i GDPR lagstiftning (3), inklusive yttrandefrihet eller av folkhälsoskäl. Därför anser sig databehandlaren ha rätt att behålla anteckningar från behandlingen så länge hon arbetar för att sprida sin kunskap om alternativ behandling, så att hon kan använda erfarenheterna från behandlingarna i anonymiserad form för metastudier och som exempel i publikationer om de behandlingar som används.

8. Privacy-by-design/Privacy-by-default: När nya produkter utvecklas övervägs det från början hur ev. insamlade uppgifter måste behandlas.

9. Konsekvensbedömning: En konsekvensbedömning har gjorts för de olika teknologierna, produkterna och processerna. Detta kan levereras på begäran.

10. Meddelande vid dataintrång: Om data oväntat skulle läcka kommer databehandlaren att underrätta det danska dataskyddsverket och personen/personerna i fråga utan onödigt dröjsmål.

11. Efterlevnadsprogram: Denna GDPR-strategi säkerställer att företaget hanterar data i enlighet med GDPR-lagstiftningen. En översikt över vilken databehandling företaget genomför finns i företagets konsekvensutredning.